เกี่ยวกับระบบ TN

ระบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมหรือ TN (Training Needs) พัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในภาพรวมของคณะฯ และเพื่อเตรียมการจัดการฝึกอบรมที่ตรงกับลักษณะงานตามรอบของการสำรวจในแต่ละปีที่สำรวจ

ความรู้เกี่ยวกับ TN

แสดงจำนวนรายการฝึกอบรมและจำนวนผู้สำรวจ ตามประเภทของหลักสูตร

  • ความรู้ทั่วไป
  • ความรู้เฉพาะงาน
  • ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  • จำนวนผู้สำรวจ